§ 1. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1. TARTEL sp. z o.o. bądź TARTEL

- rozumie się przez to spółkę świadczącą usługi telekomunikacyjne działającą pod firmą TARTEL sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach, ul. Kozielska 18, KRS 0000287048, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, NIP 631-25-35-263.

2. Klient

- rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, korzystającą z Usługi na podstawie zawartej Umowy, posiadającą indywidualny dostęp do Konta, zabezpieczony unikalnym hasłem, oraz do menu Usługi pozwalającego w szczególności na zasilanie Konta poprzez dokonywanie wpłat, sprawdzanie aktualnych bilingów, wymianę korespondencji z TARTEL.

3. Usługa

- rozumie się przez to usługę HaloNet, polegającą na zapewnianiu połączeń z telefonami sieci stacjonarnych i komórkowych, w tym połączeń krajowych i zagranicznych oraz komunikatorami internetowymi z wykorzystaniem platformy VoIP HaloNet, za pomocą komunikatora VoIP lub za pośrednictwem bramki/centrali VoIP za pośrednictwem sieci Internet. Usługa jest świadczona w trzech formach: Usługi Prepaid, Usługi Postpaid oraz Usługi Abonamentowej. Usługa świadczona jest na podstawie Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych (zwanej dalej „Umową”), zawieranej w sposób określony w pkt. 4 poniżej.

4. Zawarcie umowy

- w przypadku Usługi Prepaid odbywa się na podstawie zaakceptowania przez Klienta niniejszego Regulaminu oraz kolejnych etapów procesu rejestracji, w których Klient zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku Usługi Postpaid oraz Abonamentowej konieczne jest podpisanie odrębnej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych HaloNet dostarczanej Klientowi przez pracownika bądź przedstawiciela TARTEL.

5. Cennik

- należy przez to rozumieć obowiązujący (w pełni zaktualizowany) oraz znajdujący się na stronie www.halonet.pl, cennik usług telekomunikacyjnych świadczonych przez TARTEL. Cennik ten nieodpłatnie przekazywany jest Klientowi przed zawarciem umowy łącznie z regulaminem.

6. Konto

- indywidualne konto, udostępniane w celu realizacji Usługi, składające się z ciągu 5 do 24 znaków podanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, będących numerem telefonu wraz z numerem kierunkowym lub nazwą (nickiem, loginem), do której jest przypisane unikalne hasło znane jedynie Klientowi.

7. Stan Konta

- należy przez to rozumieć limit kwoty, jaką Klient ma na Koncie do wykorzystania w ramach Usługi Prepaid i którą może uzupełniać w miarę potrzeb, wykorzystując do tego opcję „Doładowanie Konta”.

8. Siła wyższa

- nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od TARTEL i Klienta, którego wystąpienia lub skutków nie dało się przewidzieć bądź zapobiec, albo gdy zapobieżenie tym skutkom wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, mimo dołożenia najwyższej staranności. Np. wojna, rozruchy, akty władzy publicznej, którym nie może przeciwstawić się jednostka, strajki generalne, katastrofalne działanie przyrody.

9. Operacja na koncie

- oznacza jakąkolwiek operację zmieniającą Stan Konta, a także każdorazowe zdarzenie zalogowania się Klienta do jego Konta.

10. Usługa Prepaid

- oznacza Usługę, za którą płatność następuje z góry. Świadczenie Usługi Prepaid nie wymaga podpisywania odrębnej Umowy, a jedynie akceptacji warunków niniejszego Regulaminu.

11. Usługa Postpaid

- oznacza Usługę, za którą płatność następuje z dołu. Świadczenie Usługi Postpaid wymaga podpisania z TARTEL odrębnej Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

12. Usługa Abonamentowa

- oznacza Usługę, za którą płatność następuje z góry a po przekroczeniu określonego indywidualnie limitu abonamentu następuje obowiązek zapłaty równowartości wykorzystanych jednostek taryfikacyjnych ponad abonament. Płatność za przekroczenie określonego indywidualnie limitu abonamentu będzie naliczona w kolejnym okresie rozliczeniowym (miesiącu). Świadczenie Usługi Abonamentowej wymaga podpisania z TARTEL odrębnej Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.§ 2. DANE OSOBOWE


 1. TARTEL jest administratorem danych osobowych podanych przez Klientów w procesie rejestracji i użytkowania.

 2. TARTEL w okresie obowiązywania zawartej z Klientem umowy, a po jej zakończeniu – w okresie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy, jak też wykonania innych zadań przewidzianych przepisami prawa, przetwarza dane osobowe Klienta w celach wynikających z przepisów prawa, w tym dostarczania informacji i zawiadomień (w szczególności o zmianie cenników i regulaminów) oraz wykonania świadczonej usługi, przekazywania komunikatów w sieciach telekomunikacyjnych oraz naliczania Klientom wszelkich opłat.

 3. TARTEL przekazuje Klientowi informacje handlowe za pomocą środków komunikacji elektronicznej wyłączenie w przypadku wyrażenia przez niego zgody na ich otrzymywanie.

 4. TARTEL informuje, że:
  a) Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez TARTEL oraz do ich poprawiania;
  b) przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji umowy o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w zakresie obejmującym (jeśli są pobierane) nazwisko i imiona, imiona rodziców, miejsce i datę urodzenia, adres zameldowania na pobyt stały, numer ewidencyjny PESEL, nazwę, serię i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca – który nie jest obywatelem państwa członkowskiego albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu, oraz informacje zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązania wobec dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych wynikającego z umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, nie wymaga zgody Klienta i wynika z art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo telekomunikacyjne;
  c) przetwarzanie innych niż wymienione w pkt b powyżej danych osobowych wymaga zgody Klienta.

 5. TARTEL, świadcząc usługi telekomunikacyjne, przestrzega tajemnicy telekomunikacyjnej w zakresie informacji przekazywanych za jego pośrednictwem, w szczególności danych osobowych dotyczących Klienta oraz Danych Transmisyjnych. Nie dotyczy to przypadków, gdy ujawnienie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną nastąpi za zgodą Klienta, którego dane dotyczą lub jest wymagane na podstawie przepisów prawa.

 6. Dane Transmisyjne oraz inne dane dotyczące Klienta przetwarzane są przez TARTEL lub podmioty upoważnione zgodnie z przepisami prawa przez TARTEL w celach związanych z świadczeniem usług telekomunikacyjnych, zapewnienia realizacji przez uprawnione organy zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, dochodzenia roszczeń wynikających z umowy oraz realizacji obowiązków wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej przez TARTEL. TARTEL przetwarza wskazane dane przez okres niezbędny do świadczenia usług telekomunikacyjnych, naliczania opłat, dochodzenia roszczeń oraz zadośćuczynienia obowiązkom wynikającym z przepisów prawa lub przez okres uzgodniony z Klientem. Zakres przetwarzania Danych Transmisyjnych i innych danych dotyczących Klienta uzależniony jest od rodzaju usług telekomunikacyjnych świadczonych przez TARTEL na rzecz Klienta oraz od aktywności telekomunikacyjnej Klienta. Klient ma możliwość wpływu na zakres przetwarzania Danych Transmisyjnych i innych danych jego dotyczących poprzez określenie rodzaju usług telekomunikacyjnych, które maja być świadczone na jego rzecz oraz poprzez udzielenie (wycofanie) zgody na przetwarzanie tych danych, w przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody Klienta.

 7. W celu naliczania opłat należnych TARTEL oraz opłat z tytuł rozliczeń TARTEL przetwarza Dane Transmisyjne odzwierciedlające usługi telekomunikacyjne świadczone Klientowi. Z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach prawa TARTEL może również przetwarzać te dane dla celów marketingu oraz świadczenia usług o wartości wzbogaconej.